Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Ideastudio gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er des- ondanks mee instemt dat Ideastudio een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Ideastudio eerst nadat deze schriftelijk door Ideastudio zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Ideastudio wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Ideastudio, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

3.1

Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

3.2

Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3.3

Ideastudio kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Ideastudio gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

3.4

Ideastudio heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Ideastudio niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Ideastudio zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Ideastudio kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2.1
Ideastudio zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Ideastudio de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Ideastudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3
Een door Ideastudio opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Ideastudio in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Ideastudio.

2.5
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes, digitale bestanden of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Ideastudio, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Ideastudio zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6
Kleuren, resoluties en materiaal van modellen, prototypes, digitale bestanden of proeven van het ontwerp kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk. Hieruit kunnen geen rechten worden ontleend. Ideastudio zal al dat gene doen om een zo juist mogelijke indicatie te geven van het eindresultaat.

2.7
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Ideastudio te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

4.1
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Ideastudio. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Ideastudio daartoe bevoegd.

4.2
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Ideastudio te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Ideastudio openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Ideastudio tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, (elektronische) bestanden of andere materialen eigen- dom van Ideastudio, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5
Na het voltooien van de opdracht heeft Ideastudio een bewaarplicht van 12 maanden met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5.1
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Ideastudio, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Ideastudio bekend te zijn gemaakt.

5.2
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Ideastudio niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Ideastudio recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Ideastudio een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
 2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, ten zijde gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Ideastudio heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

5.4 
De opdrachtgever kan de website of webshop die kosteloos is gebouwd door Ideastudio om de maximale resultaten te behalen gebruik maken gedurende samenwerking. Bij verhuizing kan de website gekocht worden wanneer de samenwerkingsperiode minder dan 12 maanden is. 

5.5 
Alle koppelingen en marketingkanalen worden bij opzegging of verhuizing stopgezet en toestemmingen verwijderd. Hier kunnen geen rechten worden ontleend. Tegen een vergoeding kan deze aan de klant overgedragen worden.

5.6
De verhuiscode voor de domeinnaam mag aller tijden opgevraagd worden. Zolang geen openstaande facturen zijn wordt deze uitsluitend aan de eigenaar per mail verstuurd.

7.1
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Ideastudio nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Ideastudio gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

7.2
Ideastudio heeft het recht bij aanvang van een opdracht een deel van het honorarium in rekening te brengen tot maximaal 75%.

7.3
Ideastudio heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.4
De opdrachtgever verricht de aan Ideastudio verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Ideastudio heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8.1
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2
Indien de overeenkomst door Ideastudio wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Ideastudio redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Ideastudio op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4
Zowel Ideastudio als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Ideastudio het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5
In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Ideastudio zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Ideastudio ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Ideastudio vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6
Wanneer de werkzaamheden van Ideastudio bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9.1
Ideastudio garandeert dat het geleverde door of vanwege Ideastudio is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, Ideastudio geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2
De opdrachtgever vrijwaart Ideastudio of door Ideastudio bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3
De opdrachtgever vrijwaart Ideastudio voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10.1
Ideastudio is niet aansprakelijk voor:

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2
Ideastudio is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Ideastudio aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Ideastudio voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Ideastudio niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11.1
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Ideastudio gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4
Op de overeenkomst tussen Ideastudio en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Ideastudio en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ideastudio is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Ideastudio.

De algemene voorwaarden is geldig tot 2023.